2012

                                          DOBROVOĽNÝ  HASIČSKÝ  ZBOR

                                                             Borský Svätý Jur

           

SPRÁVA  O ČINNOSTI   ZA   ROK   2012

 

1. Dňa 08. 01. 2012 sa konala v Kultúrnom dome obce Borský Svätý Jur – Výročná členská

schôdza za rok 2011. Výročná členská schôdza sa konala za prítomnosti delegáta OV DPO

Senica Márie PAVELKOVEJ, starostky obce Borský Svätý Jur a 2 predsedov

spoločenských organizácii v obci. Boli vykonané nové voľby členov výboru DHZ.

 

2. Dňa 25. 02. 2012 sa predseda DHZ Bc. Juraj Smolár ako delegát zúčastnil na Okresnom

valnom zhromaždení OV DPO v Senici. Tuná bol prítomnými delegátmi zvolený za člena

Okresného výboru DPO v Senici.

 

3. Členovia DHZ sa zúčastnili na veľkonočnú sobotu stráženia hrobu Božieho tela v miestnom

rímsko-katolíckom kostole v Borskom Svätom Jure.

 

4. Dňa 28. 04. 2012 DHZ vykonalo Okrskové taktické cvičenie, ktoré sa uskutočnilo v našom

katastri obce v Borský Svätý Jur. Cvičenie absolvovali všetky zbory okrsku Kúty a to:

Borský Svätý Jur, Kúty, Závod, Štefanov, Sekule a Moravský Svätý Ján. Okrskového

cvičenia sa ako pozorovateľ zúčastnil aj mjr. Mgr. Marián Bugár, vedúci Oddelenia

Operatívno Technického z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

v Trnave. Menovaný uvedené taktické cvičenie hodnotil veľmi kladne a pozitívne.

 

5. Dňa 06. 05. 2012 sa členovia DHZ, starostka obce pani Anna Kratochvílová a členovia

dobrovoľných hasičov z Rakúskej obce Hohenau zúčastnili na slávnostnej svätej omši

k sviatku Svätého Floriána v miestnom kostole obce Borský Svätý Jur. Omša bola slúžená

za všetkých členov DHZ Borský Svätý Jur. Následne sa všetci prítomný zúčastnili

slávnostného obedu v reštaurácii Dolina.

 

6. Dňa 13. 05. 2012 sa DHZ zúčastnil likvidácie lesného požiaru, ktorý vznikol pri v k.ú. obce

Borský Svätý Jur v časti zvanej “Na výhone“. Zhorela časť mladého lesa o veľkosti cca.

100 m2.

 

7. Dňa 14. 05. 2012 sa DHZ zúčastnil likvidácie lesného požiaru, ktorý vznikol pri chatovej

osade Tomky v časti zvanej “Pri brezových húští“. Zhorela časť mladého lesa o veľkosti

cca. 150 m2.

 

8. Dňa 26. 05. 2012 sa DHZ zúčastnil v susednej dedine Sekule, likvidácie požiaru trávy

a malého lesného porastu, ktorý bezprostredne ohrozoval domy obyvateľov obce.

Likvidácie požiaru sa zúčastnili okolité hasičské zbory okrsku Kúty.

 

9. Dňa 02. 06. 2012 sa členovia DHZ zúčastnili ako spoluorganizátori „Medzinárodného dňa

Detí“ v obci. Tuná hasiči postavili veľký stan a pripravili audio techniku. Počas konania

MDD strojník Vlastimil Hájek a Pavol Planka vozili deti na hasičskom aute po celej

dedine. Akcia mala u detí veľmi dobrý ohlas.

 

10. Dňa 20. 06. 2012 DHZ vykonal likvidáciu požiaru obsahu železného veľkoobjemového

kontajnera, ktorý sa nachádzal v objekte zberného dvora v obci.

 

11. Dňa 24. 06. 2012 sa členovia DHZ zúčastnili aj so zástavou sprievodu procesie k

Božiemu telu. Počas sprievodu obcou členovia DHZ zabezpečovali uzávierku 2 cestných

komunikácii a dohliadali na bezpečnosť sprievodu občanov obce.

 

12. Dňa 21. 07. 2012 sa  DHZ na žiadosť Veterán JAWA klubu Gbely a Mestského

kultúrneho zariadenia Gbely, zúčastnil ako organizačne zabezpečenie na Stretnutí a súťaži

historických vozidiel „ADAMOVSKÉ JAZERÁ 2012“, Gbely – Rekreačná oblasť

Adamov.

 

13. Dňa 28. 07. 2012 sa členovia DHZ veľkou mierou pričinili pri organizácii I. ročníka „Behu

Jurským parkom“, ktorý je zaradený do Moravsko-Slovenského bežeckého pohára. Pre

účely behu boli vedeniu preteku poskytnuté priestory hasičskej zbrojnice. Hlavná časť

pretekov sa konala v novom parku pri hasičskej zbrojnici.

 

14. Dňa 18. 08. 2012 sa DHZ zúčastnil likvidácie požiaru umelých veľkoobjemových

kontajnerov, ktoré sa nachádzali pri hornom obchode potravín Vávra v obci.

 

15. Dňa 18. 08. 2012 sa družstvo DHZ zúčastnilo III. ročníka guláš party konanej v našej obci.

Tuná členovia Bc. Juraj Smolár, Vlastimil Hájek, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar a Miroslav

Smolár, uvarili chutný guláš. Členovia DHZ postavili pre OÚ stan a pomohli aj pri

organizácii podujatia.

 

16. Dňa 18. 08. 2012 sa DHZ zúčastnilo výpomoci HaZZ Kúty pri hľadaní dezorientovaného

účastníka dopravnej nehody, ktorá sa stala pri čerpacej stanici pri obci Kúty.

 

17. Dňa 22. 08. 2012 sa členovia DHZ zúčastnili v chatovej osade Tomky -jazerá a obecného

kempingu, likvidácie následkov silnej veternej víchrice a dažďa. Tuná boli spílené stromy,

ktoré bezprostredne ohrozovali život, zdravie a majetok ubytovaných osôb nachádzajúcich

sa v tom čase v kempingu. Ďalej boli  spílené aj stromy, ktoré bezprostredne ohrozovali

majiteľov rekreačných chát. Taktiež boli sprístupnené všetky lesné cesty v chatovej osade.

Za pomoci ťažkej techniky bolo vyslobodené spod padnutých stromov aj osobné motorové

vozidlo majiteľa rekreačnej chaty. Na zásahu sa zúčastnili: Bc. Juraj Smolár, Martin

Mračna, Vlastimil Hájek, Pavol Plánka, Richard Celláry, Radoslav Orth, Stanislav Hrnek,

Rudolf Hrnčiar a Jozef Filípek. Na zásahu sa zúčastnila aj starostka obce pani Anna

Kratochvílová.

 

18. Dňa 25. 08. 2012 sa DHZ zúčastnil likvidácie požiaru trávy a stromov miestneho bývalého

ovocného sadu nachádzajúceho sa za obcou Borský Svätý Jur.

 

19. Dňa 27. 10. 2012 sa DHZ zúčastnil na medzi krajskom taktickom cvičení vo Vojenskom

výcvikovom priestore Záhorie. Taktické cvičenie bolo zamerané na likvidáciu lesného

požiaru v ťažko prístupnom teréne. Cvičenia sa zúčastnilo 21 zborov z okresu Senica.

Celkovo sa na cvičení zúčastnilo 61 zborov.

20. Dňa 30. 11. 2012 sa DHZ zúčastnilo Inštruktážno metodického zamestnania okrsku Kúty

na hasičskej zbrojnici v Štefanove.

 

21. Naši členovia DHZ sa v roku 2012 pravidelne zúčastňovali bezplatného darovania krvi

v HTO Skalica. Boli to členovia: Bc. Juraj Smolár, Martin Mračna, Rudolf Hrnčiar,

Vladimír Ralbovský, Pavol Planka, Peter Holúbek a Richard Celláry.

 

22. Náš DHZ sa naposledy rozlúčil s naším dlhoročným členom Antonom KVIETKOM,

ktorý bol pochovaný na miestnom cintoríne v obci Borský Svätý Jur, aj za účasti členov

DHZ z okrsku Kúty.

 

 

23. DHZ na žiadosť Obecného úradu vykonalo polievanie miestneho parku, čistenie

a vypúšťanie fontány nachádzajúcej sa pri hasičskej zbrojnici. .

 

24. DHZ vykonalo hasičský dozor Poľovnému združeniu Borský Svätý Jur, na dvoch

poľovníckych zábavách konaných v prírodnom lesnom  prostredí na Tomkoch.

 

25. DHZ počas roka vykonalo 3 vlastné previerky pripravenosti.

 

26. V novembri požiadal DHZ o zápis do registra oprávnených právnických osôb na príjem

2% podielu zaplatenej dane z príjmu.

 

27. V roku 2012 bolo zakúpené nové plávajúce čerpadlo zn. Honda, hliníkový rebrík a 2ks.

hlavíc na čistenie upchaných potrubí.

 

28. Členovia DHZ vykonali 6 krát údržbu zbrojnice a údržbu hasičského auta CAS 25.

 

29. K dnešnému dňu evidujeme 29 členov a 8 členov školskej mládeže.

 

30. Do výboru Dobrovoľného hasičského zboru boli dňa 08. 01. 2012 zvolený títo členovia:

Predseda:                Bc. Juraj SMOLÁR

Veliteľ:                         Martin MRAČNA

Tajomník:                    Alojz PAVÚČEK

Strojník:                       Vlastimil HÁJEK

Preventivár:                  Pavol PLÁNKA

Referent mládeže:        Jozef FILÍPEK

Pokladník:                    Rudolf HRNČIAR

 

 

Borský Svätý Jur 10. 01. 2013

Predseda DHZ
Bc. Juraj SMOLÁR