2014

DOBROVOĽNÝ  HASIČSKÝ  ZBOR

Borský Svätý Jur

 SPRÁVA  O ČINNOSTI   ZA   ROK   2014

 

 1. Dňa 08. 02. 2014 sa konala v Kultúrnom dome obce Borský Svätý Jur – Výročná členská schôdza za rok 2013. Výročná členská schôdza sa konala bez prítomnosti delegáta OV DPO Senica a za prítomnosti, starostky obce Borský Svätý Jur a 2 predsedov spoločenských organizácii v obci. Bola vykonaná voľba nového tajomníka DHZ a člena výboru Petra HOLÚBKA.

 

 1. Dňa 21. 03. 2014 sa členovia DHZ zúčastnili hasenia požiaru pivnice v obývanom rodinnom dome v obci Borský Svätý Jur.

 

 1. Dňa 29. 03. 2014 sa členovia DHZ zúčastnili hasenia požiaru trávy a kríkov za futbalovým ihriskom v obci Borský Svätý Jur.

 

 1. Dňa 10. 04. 2014 sa členovia DHZ zúčastnili ostrého cvičného poplachu vykonávaného štátnym dozorom HaZZ. Zbor splnil všetky požadované limity na zaradenie do skupiny „B“ v rámci „Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky“.

 

 1. Dňa 10. 04. 2014 sa 8 členovia DHZ zúčastnili na miestnom cintoríne pri hrobe zakladateľa zboru Josefa SÉTAFFYHO, pietnej spomienky pri príležitosti 110 rokov od jeho úmrtia. Na hrob bola položená kytica kvetov a boli zapálené sviečky.

 

 1. Dňa 17. 04. 2014 sa členovia DHZ zúčastnili rozsiahleho hasenia poľovníckej stodoly v katastri intravilánu obce Borský Svätý Jur.

 

 1. Dňa 01. 05. 2014 členovia DHZ na žiadosť pána farára Mgr. Mariána Vojtka, vyčistili celú časť zvonice miestneho kostola od vtáčieho trusu a zdochlín uhynutých holubov.

 

 1. Dňa 02. 05. 2014 sa členovia DHZ zúčastnili IMZ (Inštruktážno Metodické Zamestnanie) okrsku Kúty v obci Smolinské.

 

 1. Členovia DHZ sa zúčastnili na veľkonočnú sobotu stráženia hrobu Božieho tela v miestnom rímsko-katolíckom kostole v Borskom Svätom Jure a pochodu počas krížovej cesty obcou, kde členovia DHZ zabezpečovali bezpečnosť občanov na ceste počas pochodu.

 

 1. Dňa 04. 05. 2014 sa DHZ zúčastnil slávnostnej svätej omše pri príležitosti sviatku Svätého Floriána v miestnom kostole obce Borský Svätý Jur. Omša bola odslúžená za všetkých súčasných členov DHZ Borský Svätý Jur aj zomrelých členov. Následne sa všetci prítomný zúčastnili slávnostného obedu v reštaurácii Dolina. Za obed ďakujeme pani starostke.

 

 1. Dňa 10. 05. 2014 sa členovia DHZ zúčastnili na celoslovenskej II. Hasičskej púti v bazilike Sedembolestnej pane Márii v Šaštíne Stráží. Hasičskej púte sa zúčastnilo veľké množstvo hasičských zborov s celého Slovenska hlavne s Trnavského kraja.

 

 1. Dňa 17. 05. 2014 členovia DHZ pripravili Okresné kolo hry „Plameň“ – jarná časť, na ihrisku FK Borský Svätý Jur. Za organizáciu tejto súťaže si náš zbor vyslúžil poďakovanie a pochvalu zo strany vedenia OV DPO v Senici.

 

 1. Dňa 31. 05. 2014 sa členovia DHZ zúčastnili na žiadosť obce ako spoluorganizátori „Medzinárodného dňa Detí“ v obci. Tu hasiči postavili veľký stan a pripravili audio techniku. Počas konania MDD strojník Vlastimil Hájek a Pavol Planka vozili deti na hasičskom aute po celej dedine. Deti aj ich rodičia sa z jazdy v hasičskom aute nesmierne tešili, pričom niektorým deťom sa nechcelo ani z auta vystúpiť.

 

 1. Dňa 19. 07. 2014 sa členovia DHZ veľkou mierou pričinili pri organizácii III. ročníka „Behu Jurským parkom“, ktorý je zaradený do Moravsko-Slovenského bežeckého pohára. Pre účely behu boli vedeniu preteku poskytnuté priestory hasičskej zbrojnice. Zabezpečovali počas celých pretekov bezpečnosť bežcov. Pre bežcov na osvieženie počas preteku vytvorili pri hasičskej zbrojnici vodnú clonu, za čo si vyslúžili pochvalu viacerých zúčastnených. Hlavná časť pretekov sa konala v parku pri hasičskej zbrojnici.

 

 1. Dňa 02. 08. 2014 sa členovia DHZ zúčastnili hasenia lesného požiaru naukladanej drevnej hmoty v katastri osady Horné Valy.

 

 1. Dňa 16. 08. 2014 sa družstvo DHZ zúčastnilo V. ročníka guláš party konanej v našej obci. Tu členovia Mgr. Juraj Smolár, Rudolf Hrnčiar, Richard Celláry a Miroslav Smolár, uvarili chutný guláš a držkovú polievku. Členovia DHZ postavili pre OÚ stan a pomohli aj pri organizácii podujatia.

 

 1. Dňa 29. 08. 2014 členovia DHZ pripravili a podieľali sa na organizácii Okresného kola hry „ Plameň“ – jesenná časť v miestnom kempe na osade Tomky. Počasie súťažiacim veľmi neprialo, ale zápolenie za zaobišlo našťastie bez zranení a s úsmevom na tvári.

 

 1. Dňa 04. 10. 2014 sa členovia DHZ zúčastnili Okrskového taktického cvičenia okrsku Kúty pod názvom „ Pátranie po nezvestnej osobe“, ktoré sa uskutočnilo v prírodnom prostredí lesa v katastri obce Závod. Cvičenie absolvovali zbory okrsku Kúty a to: Borský Svätý Jur, Kúty, Závod, Sekule, Moravský Svätý Ján a Smolinské. Cvičenia sa zúčastnili: Mgr. Juraj Smolár, Rudolf Hrnčiar, Peter Holúbek, Richard Celláry, Radoslav Orth, Vlastimil Hájek, Peter Šimonovič, Pavol Plánka a Jozef Filípek. Cvičenie bolo hodnotené s pohľadu rozhodcov cvičenia veľmi kladne.

 

 1. Dňa 05. 11. 2014 sa predseda zboru Mgr. Juraj Smolár, zúčastnili v Slovenskej technickej univerzite Trnava, prezentácie hodnotenia projektu „Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky“. Projekt za doterajšie obdobie jedného roka zhodnotil minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák.

 

 1. Dňa 11. 11. 2014 sa členovia DHZ zúčastnili pri pietnej spomienke pri pomníku padlých vojakov z 1. svetovej vojny na miestnom cintoríne. Počas pietneho aktu 2 členovia držali čestnú stráž.

 

 1. Dňa 02. 12. 2014 sa predseda zboru Mgr. Juraj Smolár zúčastnil pléna Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Senici. Na pléne bol zhodnotený celý rok 2014, boli stanovené plány a vízie na rok 2015.

 

 1. Dňa 03. 12. 2014 sa predseda DHZ Mgr. Juraj SMOLÁR a tajomník DHZ Peter HOLÚBEK, stali poslancami Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur.

 

 1. Dňa 05. 12. 2014 sa členovia DHZ zúčastnili IMZ okrsku Kúty na hasičskej zbrojnici v obci Sekule.

 

 1. Dňa 13. 12. 2014 sa členovia DHZ zúčastnili „ Vianočných trhov“ poriadaných v parku pri hasičskej zbrojnici. Členovia DHZ postavili Jednote dôchodcov stan, postavili 3 drevené stánky pre trhovníkov a pripravili osvetlenie parku.

 

 1. Dňa 16. 12. 2014 predseda DHZ Mgr. Juraj SMOLÁR a tajomník DHZ Peter HOLÚBEK darovali vedeniu Materskej škôlky v Borskom Svätom Jure, pre deti ktoré navštevujú škôlku 60 ks detských reflexných viest. Tieto vesty boli deťom darované z dôvodu zvýšenia ich bezpečnosti na chodníku aj cestách, počas ich prechádzok po našej obci.

 

 1. Naši členovia DHZ sa v roku 2014 pravidelne zúčastňovali bezplatného darovania krvi v HTO Skalica. Boli to členovia: Mgr. Juraj Smolár, Martin Mračna, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský, Pavol Planka, Peter Holúbek.

 

 1. Členovia DHZ na žiadosť Obecného úradu vykonalo čistenie a vypúšťanie fontány nachádzajúcej sa pri hasičskej zbrojnici.

 

 1. Členovia DHZ na žiadosť občana našej obce, vykonali dopustenie prírodného rybníka, nakoľko v dôsledku malej hladiny vody, dochádzalo k väčšiemu úhynu rýb. Po dopustení rybníka vodou sa úhyn rýb zastavil.

 

 1. V roku 2014 bola vykonaná ďalšia etapa rekonštrukcie vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice. Bola kompletne rekonštruovaná miestnosť kde bol: vystavaný sprchovací kút a dve miestnosti toaliet, miestnosti boli obložené obkladačkami. V miestnosti bolo ďalej vymenené plastové okno, položená dlažba, osadené umývadlo, celý strop miestnosti bol zateplený a opatrený sádrokartónom. Celá miestnosť bola omietnutá a bol v nej spravený nový elektrický rozvod. Ďalej bola položená dlažba v miestnosti kuchynky, miestnosť bola omietnutá a bol v nej spravený nový elektrický rozvod. Poďakovanie patrí všetkým hasičom, ktorý sa zúčastnili na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. Osobitné poďakovanie patrí aj pánovi Petrovi TRNKOVI, ktorý nám bezplatne vo svojom voľnom čase osadil v miestnosti komplet celý sádrokartón. Poďakovanie patrí aj pánovi Alojzovi BUŠOVSKÉMU ml., ktorý nalepil všetku dlažbu, obkladačky a omietol komplet všetky 3 miestnosti. Touto cestou sa chceme poďakovať aj našej pani starostke a Obecnému zastupiteľstvu za poskytnutie financií na rekonštrukciu.

 

 1. DHZ počas roka vykonalo 3 vlastné previerky pripravenosti.

 

 1. V decembri DHZ požiadal o zápis do registra oprávnených právnických osôb na príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmu.

 

 1. Členovia DHZ vykonali 6 krát údržbu zbrojnice a údržbu hasičského auta CAS 25.

 

 1. DHZ počas roka 2014 poskytlo tombolu: 3 krát obci, 1krát Základnej škole, 1krát Futbalovému klubu, 1krát Poľovnému združeniu, 1krát OV DPO Senica.

 

 1. DHZ v roku 2014 z dvoch poskytnutých dotácií v celkovej výške 5 000,- Eur od DPO Bratislava zakúpil do svojej výstroje 8ks zásahových oblekov zn. Zahas Golem IV, 7 párov zásahových topánok zn. EWS Profi Premium a 2 ks zásahových rukavíc zn. Flash Pro Premium. Zo svojich zdrojov bol zakúpený 1 ks. zásahový oblek zn. Zahas Golem IV, 1ks zásahových rukavíc zn. zn. Flash Pro Premium a 2ks vysielačiek zn. INTEK. Ďalej 1ks vysielačky zn. INTEK zakúpila pre zbor obec.

 

 1. K dnešnému dňu evidujeme 30 členov a 8 členov školskej mládeže.

Borský Svätý Jur 08. 01. 2015
Predseda DHZ
Mgr. Juraj SMOLÁR