2017

DOBROVOĽNÝ  HASIČSKÝ  ZBOR

Borský Svätý Jur

SPRÁVA  O ČINNOSTI   ZA   ROK   2017

 

 1. Dňa 07. 01. 2017 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako delegát OV DPO v Senici, VČS v DHZ Kúty. V zbore prebehli voľby nových členov výboru.
 2. Dňa 08. 01. 2017 sa v čase o 14.00h konala v Kultúrnom dome obce Borský Svätý Jur – Výročná členská schôdza za rok 2016. Výročná členská schôdza sa konala za prítomnosti delegáta OV DPO  Senica Ivana LINDERA ml. za prítomnosti, starostky obce Borský Svätý Jur a 2 predsedov spoločenských organizácii  v obci. V zbore sa uskutočnili voľby do nového výboru DHZ. Za predsedu DHZ bol zvolený Mgr. Juraj SMOLÁR,
  tajomník – Bc. Peter HOLÚBEK,
  veliteľ – Pavol PLANKA,
  preventivár – Ján KATERINEC,
  pokladník – Rudolf HRNČIAR,
  referent mládeže – Richard CELLÁRY,
  strojník – Peter ŠIMONOVIČ,Revízna komisia predseda – Radoslav ORTH,
  člen – Ivan CHOVANEC,
  člen – Stanislav HRNEK.
 3. Dňa 03. 02 .2017 sa v KD Borský Svätý Jur uskutočnil IMZ hasičského okrsku Kúty. V okrsku prebehli voľby nového výboru.
  Novým inštruktorom okrsku sa stal: Mgr. Juraj SMOLÁR z DHZ Borský Svätý Jur,
  veliteľ – Juraj BÍLEK z DHZ Kúty,
  tajomník – Marta HURBANISOVÁ z DHZ Štefanov,
  strojník – Tomáš MAJOVSKÝ z DHZ Sekule,
  referentka mládeže – Simona CHVÁLOVÁ z DHZ  Sekule.
 4. Predseda DHZ odovzdal vedeniu OV DPO v Senici za celý DHZ vyzbieranú tombolu na Okresný hasičský ples. Za DHZ bolo vyzbieraných 14ks. tomboly.
 5. Dňa 18. 02. 2017 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako delegát zboru pléna ÚV DPO v Senici.  Na pléne prebehli voľby nového výboru a okresných komisií.
 6. Dňa 18. 02. 2017 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár a veliteľ DHZ Pavol Planka zúčastnili v Trnave na univerzite STU – Prezentácie s ministrom vnútra SR JUDr.    Robertom Kaliňákom o projekte „ Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek v SR“. Tu bol predstavený projekt rekonštrukcie hasičských zbrojníc, projekt protipovodňových vozíkov pre DHZ a projekt na dodávku menších cisterien.
 7. Dňa 06. 03. 2017 členovia DHZ osadili v garáži nový digestor na odsávanie výfukových plynov z hasičskej Tatry 815.
 8. V dňoch 18 – 19. 03. 2017 sa veliteľ zboru Pavol Planka zúčastnil v DHZ Sobotište „Aktualizačnej odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obce“.
 9. Dňa 20. 03. 2017 sa členovia DHZ Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský, Richard Celláry zúčastnili v HTO Skalica bezplatného darovania krvi.
 10. V dňoch 14 – 15. 04. 2017 sa členovia DHZ zúčastnili na veľkonočný piatok  a sobotu stráženia hrobu Božieho tela v miestnom  rímsko-katolíckom kostole v Borskom Svätom Jure a pochodu  počas krížovej cesty obcou, kde členovia DHZ zabezpečovali bezpečnosť občanov na ceste počas pochodu.
 11. Dňa 22. 04. 2017 členovia DHZ zabezpečili v KD bufet počas zábavy folklórnej slávnosti „Krojované hody“. Členovia DHZ  Bc. Peter Holúbek a Richard Celláry sa zúčastnili aj folklórneho programu.
 12. Dňa 28. 04. 2017 sa členovia DHZ zúčastnili IMZ okrsku Kúty na hasičskej zbrojnici DHZ Štefanov.
 13. Dňa 30. 04. 2017 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostnej svätej omše pri príležitosti sviatku svätého Floriána v miestnom kostole obce Borský Svätý Jur. Omša bola odslúžená za všetkých členov DHZ Borský Svätý Jur. Na omši členovia DHZ  odovzdali obetné dary. Po omši sa členovia DHZ presunuli na cintorín k hrobu zakladateľa zboru Josefa Sétaffyho. Následne sa všetci prítomný zúčastnili na posedení a občerstvení v reštaurácii Dolina. Občerstvenie uhradil obecný úrad Borský Svätý Jur, za čo ďakujeme.
 14. Dňa 07. 05. 2017 sa členovia DHZ zúčastnili v zasadačke hasičskej zbrojnice v Kútoch „Školenia strojníkov DHZO a školenia na elektrocentrály“. Školenie realizovala odborná škola DPO v Martine.
 15. Dňa 13. 05. 2017 sa členovia DHZ zúčastnili aj so zástavou na V. Hasičskej púti v bazilike Sedembolestnej pane Márii  v  Šaštíne Strážach. Tajomník zboru zabezpečil evidenciu všetkých zúčastnených zborov. Predseda zboru velil celému sprievodu hasičských zborov.
 16. Dňa 17. 05. 2017 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil v zasadačke COOP Jednota – Snemu Slovenského červeného kríža Územného spolku v Senici, kde bol prítomnými delegátmi zvolený za člena výboru Územného spolku SČK v Senici. Zároveň mu bolo slávnostne prezidentom SČK MUDr. Viliamom Dobiášom, udelené za jeho činnosť v prospech SČK vyznamenanie SČK II. stupňa „Za obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu“.
 17. Dňa 20. 05. 2017 sa členovia DHZ zúčastnili Okrskového taktického cvičenia a školenia okrsku Kúty s názvom „Protipovodňové opatrenia“. Na školení sa prebrala teória stavania     gumených protipovodňových bariér. Následne sa vykonal praktický výcvik stavania protipovodňových bariér.
 18. Dňa 27. 05. 2017 sa členovia DHZ zúčastnili oslavy 130 výročia od založenia DHZ Závod. Zúčastnili sa slávnostného pochodu, slávnostnej omše v kostole, slávnostného sprievodu obcou, položenia kvetov na miestnom cintoríne a ukážok hasičskej techniky.
 19. Dňa 03. 06. 2017 sa členovia DHZ zúčastnili v obci ako spoluorganizátori „Medzinárodného dňa detí“. Po skončení programu strojník Peter Šimonovič povozil po dedine na TATRE 815 deti aj rodičov. Prítomným bola predstavená hasičská technika. Na záver hasiči spravili deťom vodnú clonu a obrovskú penu v ktorej sa deti riadne vyšantili. Akcia mala veľmi dobrý ohlas.
 20. Dňa 17. 06. 2017 členovia DHZ odovzdali Poľovnému združeniu Borský Svätý Jur na Poľovníckej zábave na Tomkoch tombolu.
 21. Dňa 18. 06. 2017 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostnej svätej omše „Božieho tela“, kde následne riadili dopravu počas procesie okolo kostola.
 22. Dňa 20. 06 . 2017 sa členovia DHZ zúčastnili v Šaštíne ako pozorovatelia súčinnostného protipovodňového cvičenia DHZO okresu Senica s HaZZ okresu Senica.
 23. Dňa 24. 06. 2017 výbor DHZ zorganizoval na miestnom futbalovom štadióne Severína Krátkeho „Hasičský futbalový turnaj“. Turnaja sa zúčastnilo 10 tímov:
  1. Hasiči I,
  2. Kuklovská iskra,
  3. Variors
  4. Sračkáry,
  5. Hasiči II.,
  6. Kapsary,
  7. Žabáry,
  8. Ikea Malacky,
  9. Biely balet
  10. Pavliš a Hartman.
  Víťazom turnaja  sa stal tím Pavliš a Hartman, druhý skončil tím Variors a tretí Biely balet. Trofej za najlepšieho strelca turnaja získal hráč tímu Variors Peter Procházka. Trofej za najlepšieho brankára turnaja získal hráč tímu Žabáry Ľubomír Krajčír. Turnaj mal medzi zúčastnenými mužstvami a divákmi veľmi dobré ohlasy.
 24. Dňa 24. 06. 2017 členovia DHZ zabezpečovali protipožiarny dozor pri pálení Jánskej vatry na oslave DFS Juránek na dolnom konci pri ohnisku.
 25. Dňa 28. 06. 2017 členovia DHZ zasahovali pri požiari trávy na lúke v katastre osady Tomky. Požiar sa podarilo včas uhasiť a preto sa pri silnom vetre nerozšíril do priľahlého lesa.
 26. Dňa 28. 06. 2017 od 20.00h až do 04.30h 29. 06. 2017 členovia DHZ  na pokyn Krajského operačného strediska HaZZ v Trnave, zasahovali pri rozsiahlom požiari lesa v k.ú. obce Láb a k.ú. obce Jakubov. Zásah bol veľmi náročný pre nočnú dobu, pre silný vietor a členité lesné prostredie. Hasenia požiaru sa zúčastnili: Pavol Planka, Mgr. Juraj Smolár, Rudolf Hrnčiar, Peter Šimonovič, Richard Celláry a Radoslav Orth. Za zásah dostali hasiči pochvalu od Krajského riaditeľa HaZZ v Bratislave
 27. Dňa 29. 06. 2017 v čase o 14.06h členovia DHZ na pokyn Krajského operačného strediska HaZZ v Trnave, zasahovali pri požiari strniska slamy na poli v k.ú. obce Sekule.
 28. Dňa 22. 07. 2017 sa členovia DHZ veľkou mierou pričinili pri organizácia VI. ročníka „Beh Jurským parkom“, ktorý je zaradený do Moravsko-Slovenského bežeckého Pohára. Pre účely behu boli vedeniu preteku poskytnuté priestory hasičskej zbrojnice a to garáž aj sociálne zariadenie. Hlavná časť preteku sa konala v parku pri Hasičskej zbrojnici.  Hasiči riadili počas celých pretekov dopravu a starali sa o bezpečnosť všetkých pretekárov. Za hasičov sa preteku zúčastnili: Bc. Peter Holúbek a Kristína Pavlíková. Za uvedenú činnosť sme od organizátorov aj bežcov dostali veľkú pochvalu.
 29. Dňa 31. 07. 2017 sa členovia DHZ, Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský a Richard Celláry zúčastnili  v HTO  Skalica bezplatného darovania krvi.
 30. Dňa 14. 08. 2017 členovia DHZ Mgr. Juraj Smolár, Peter Šimonovič, Rudolf Hrnčiar a Lukáš Hrnčiar zabezpečovali z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v sadoch pri kaplnke Sv. Urbana, požiarny dozor pri príležitosti konania Svätej omše. Za uvedenú činnosť sme dostali od prítomných veriacich pochvalu.
 31. Dňa 19. 08. 2017 sa družstvo DHZ, zúčastnilo VII. ročníka súťaže vo varení guláša konanej v našej  obci. Naše 3 členné súťažné družstvo v zložení: Rudolf Hrnčiar Stanislav Hrnek a Richard Celláry, uvarili chutný hovädzí guláš a za svoju snahu získali pekné 3 miesto.
 32. Dňa 26. 08. 2017 sa členovia DHZ Holúbek, Šimonovič, Celláry, Maxian ml. na pokyn veliteľa  DHZ zúčastnili na hasení požiaru lokalita „Na štrnástku“ kde horela časť lúky asi 100 x 100m, tráva,  krík a menšie stromy. Požiar bol včas lokalizovaný preto neprišlo k žiadnym materiálnym škodám.
 33. Dňa 01. 09. 2017 sa členovia DHZ zúčastnili ako spoluorganizátori spoločne s DFS Juránek „1. Jurskej károvice“. Hasiči vytýčili trať, zabezpečili ochranné bariéry postavili stany a dáždniky a robili štartérov a usporiadateľov na trati, kde zabezpečovali servis a bezpečnosť  súťažiacich. Akcia napriek nepriazni počasia mala veľmi dobrý ohlas u súťažiacich aj divákov.
 34. Deň 21. 10. 2017 sa zapíše veľkým písmom do histórie Dobrovoľného hasičského zboru Borský Svätý Jur. Tento deň hasiči z našej obce oslávili 140 výročie od založenia Dobrovoľného hasičského zboru Borský Svätý Jur. Organizácia pod názvom Ohňohasičský spolek v Búrském Svatém Jurú bola založená 13. júla v roku 1877 z iniciatívy Josefa Sétaffyho, obecného notára, ktorý sa stal veliteľom zboru. Ďalšími zakladateľmi zboru boli: Lukáči Adalbert – predseda zboru, János Kubicza – notár zboru, Láslo Ziskay – poslanec zboru, Marek Gašparík – poslanec zboru. Za Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR sa oslavy zúčastnil – člena Prezídia DPO SR a predsedu Krajského výboru DPO SR Bratislava vrchný inšpektor pán Anton URDOVIČ. Oslavy sa zúčastnili:
  – Za Územnú organizáciu DPO SR Senica: vrchná inšpektorka pani Marta HURBANISOVÁ,
  – Za Územnú organizáciu DPO SR Skalica: vrchný inšpektor pán Michal LUKÁČ,
  – Okresný riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Senici plk. Ing. Ondrej HURBANIS,
  – Poslanec Trnavského samosprávneho kraja Ing. Martin Lidaj,
  – Starostka obce Borský Svätý Jur Mgr. Anna KRATOCHVÍLOVÁ,
  – Pán Ladislav HORVÁTH- predsedu ZO Jednoty dôchodcov Borský Svätý Jur,
  – Pani Libuša CELLÁRYOVÁ – predsedkyňa Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Borský Svätý Jur,
  – Pán Ľuboš RYBÁR – predseda Futbalového klubu Borský Svätý Jur,
  – Pani Mgr. Zuzana OBERNAUEROVÁ vedúca Detského folklórneho súboru Juránek.
  Oslavy sa  zúčastnili hasiči z DHZ Borský Svätý Jur, Sekule, Kúty, Moravský Svätý Ján a Štefanov. Prítomný hasiči boli ocenený medailami za „Príkladnú prácu“, Stužkami za vernosť a pozvaní hostia ďakovnými plaketami a upomienkovými predmetmi. V kultúrnom dome sa konala slávnostná schôdza DHZ, spojená so slávnostným obedom, ktorý navarila pani Janka Hrnková, Anna Hromkovičová a Valéria Drgoncová za čo im ďakujeme. Nasledoval sprievod obcou spoločne aj s technikou do kostola sv. Juraja. Tu bola odslúžená slávnostná svätá omša spojená s posvätením sochy sv. Floriána. Omšu slúžil miestny kňaz Mgr. Marián Vojtko. Po omši nasledovali na tráve pri kultúrnom dome  ukážky hasičskej techniky, zásah hasičov z hasičskej stanice Kúty pri vyslobodzovaní osoby z havarovaného auta. Hasičmi z DHZ Bratislava-Petržalka boli vykonané ukážky so záchranárskym psom. Po ukážkach nasledovalo vystúpenie DFS Juránek a CM Juránečka so svojím programom. Celú oslavu nakameroval Miloš Brázdil – MOT-Video a nafotil Juraj Šelc. Za uvedenú činnosť všetkým zúčastneným ďakujeme.
 35. Dňa 25. 10. 2017 sa hasiči DHZ: predseda Mgr. Juraj Smolár, veliteľ Pavol Planka, strojník Peter Šimonovič, preventivár Ján Katerinec a referent mládeže Richard Celláry zúčastnili hasenia požiaru v osade Tomky, kde bol ohlásený rozsiahli požiar hospodárskej budovy a garáže. Na hasení požiaru sa zúčastnili hasiči z HaZZ Kúty, DHZ Moravský Svätý Ján a DHZ Šaštín. Včasným zásahom členov DHZ sa podarilo uchrániť veľké materiálne hodnoty.
 36. Dňa 28. 10. 2017 zasiahla náš DHZ smutná správa nakoľko vo veku 69 rokov zomrel člen DHZ Miroslav Smolár, otec predsedu DHZ. S menovaným sa prišli na poslednej ceste dňa 03. 11. 2017 rozlúčiť členovia domáceho DHZ aj členovia okolitých hasičských zborov. Hasiči držali pri rakve čestnú stráž a pri vkladaní do hrobu sa naposledy rozlúčili húkaním sirény na hasičskom aute. Menovaný počas 10 rokov svojej činnosti v prospech DHZ, pristupoval k svojim úlohám a povinnostiam zodpovedne a čestne. Zúčastňoval sa na akciách poriadaných DHZ, odpracoval mnoho brigádnických hodín pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice aj pri rekonštrukcii garáže pre Tatru 815. Bol fanúšikom hasičského športu. Pravidelne sa zúčastňoval hasičskej púte v Šaštíne, omše k sviatku sv. Floriána, súťaže vo varení gulášu v obci. Zúčastňoval sa osláv, ale aj pohrebov hasičov v iných hasičských zborov. Na slávnostnej schôdzi pri príležitosti 140 výročia od založenia hasičského zboru mu bola udelená medaila „Za príkladnú prácu“ stužka za vernosť 10 rokov a pamätná plaketa DHZ. Veliteľom DHZ bol povýšený do hodnosti „Rotník“. Česť jeho pamiatke.
 37. Dňa 11. 11. 2017 v čase o 11.00 hod. sa predseda zboru zúčastnil v Malackách pri pietnej spomienke pri pomníku padlých vojakov z 1. svetovej vojny.
 38. Dňa 22. 11. 2017 sa predseda zboru Mgr. Juraj Smolár zúčastnil pléna ÚV DPO v Senici. Na pléne bol zhodnotený celý rok 2017. Po skončení pléna predseda DHZ, obdržal pre DHZ od Trnavského samosprávneho kraja 3ks. požiarnych hadíc typu C.
 39. Dňa 28. 11. 2017 sa členovia DHZ, Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský, Richard Celláry a Martina Katerincová zúčastnili  v HTO  Skalica bezplatného darovania krvi.
 40. Dňa 01. 12. 2017 sa hasiči DHZ zúčastnili svadby nášho člena Richarda Celláryho, ktorý si zobral za manželku Michaelu Žiškovú. Členovia mu prišli pred kultúrny dom zahúkať s hasičským autom. Manželom spríjemnili vstup na hostinu. Hasiči predviedli novomanželom hasičskú scénku, ktorá sa prítomným svadobníkom veľmi páčila. Novomanželom boli hasičmi pri blahoželaní odovzdané dary za čo sa im novomanželia odmenili chutnou večerou a občerstvením.
 41. Dňa 09. 12. 2017 sa členovia DHZ, zúčastnili „Vianočných trhov“ poriadaných pri hasičskej zbrojnici v Borskom Svätom Jure. Členovia DHZ postavili Jednote dôchodcov stan, 1 stan pre trhovníkov. Na občerstvenie pripravili chutné  pečienky a varené vínko. Zadarmo sa tradične podával prítomným čaj. Občanom, ktorý sa  zúčastnili na trhoch boli poskytnuté sociálne zariadenia na Hasičskej zbrojnici. Člen  zboru Mračna pri tejto príležitosti osadil sviečky na vianočný stromček a pripravili osvetlenie parku.
 42. Dňa 17. 12 .2017 sa členovia DHZ zúčastnili v KD predstavenia DFS Juránek pod názvom „Tri oriešky pre popolušku“. Predstavenie malo veľmi veľký úspech.
 43. Dňa 15. 12. 2017 sa členovia DHZ, zúčastnili IMZ v hasičskej zbrojnici v Smolinskom. Tu zhodnotil okrsok Kúty celú svoju činnosť za rok 2017. Stanovil si ciele na budúci rok 2018.
 44. Dňa 22. 12. 2017 členovia DHZ, Bc. Peter Holúbek a Richard Celláry na žiadosť farského úradu pomohli pri osadení vianočných stromov v kostole aj pri realizácii vianočnej výzdoby v našom kostole.
 45. DHZ v roku 2017 zakúpil: 1ks. viacvrstvovú reflexnú bundu, 2ks. tričko, 2ks. šiltovka a 1ks. panvicu na pečienky.
 46. DHZ počas roka 2017 poskytlo tombolu: 2. krát obci, 1. krát Základnej škole, 1. krát Jednote dôchodcov, 2. krát Poľovnému združeniu, 2. krát DFS Juránek,  1. krát ÚO DPO Senica, 2 krát Futbalovému klubu Borský Svätý Jur, 1. krát Územnému výboru Slovenského červeného kríža v Senici.
 47. Členovia DHZ vykonali 8 krát údržbu hasičskej zbrojnice aj garáže a údržbu hasičského auta CAS 25 aj hasičského auta CAS 32.
 48. V decembri DHZ, požiadal o zápis do registra oprávnených právnických osôb na príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmu.
 49. V roku 2017 tajomník Bc. Peter Holúbek získal oprávnenie na vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy.
 50. Predseda zboru Mgr. Juraj SMOLÁR sa v roku 2017 dožil životného jubilea. Týmto mu blahoželáme.
 51. Týmto chceme poďakovať pánovi Františkovi RYBÁROVI za to, že nám upravil chodbu po elektroinštalačných prácach na hasičskej zbrojnici.
 52. Počas roku 2017 boli do DHZ prijatý nový členovia a to: Kristína PAVLÍKOVÁ, Andrej HAJDÍN, Marian MATÚŠ, Zuzana RAJZÍKOVÁ a Martina KATERINCOVÁ.
  K dnešnému dňu DHZ eviduje celkom 38 členov.

Borský Svätý Jur 10. 01. 2018
Mgr. Juraj SMOLÁR
predseda DHZ