2007

Správa o činnosti  DHZ  Borský Svätý Jur za  rok  2007.

 

1. V roku 2007 boli vykonané 4 brigády na Hasičskej zbrojnici – kde sa spísal inventár výstroje, výzbroje a materiálno – technické zabezpečenie zbrojnice. Vykonala sa čiastočná technická údržba hasičského vozidla, a to na dosiahnutie jeho plnej funkčnosti, riadneho fungovania a akcieschopnosti. Taktiež sa vykonala previerka funkčnosti materiálno – technického zabezpečenia. Bola vyčistená celá Hasičská zbrojnica.

2. Bola vykonaná kontrola funkčnosti hydrantov, novo vzniknutého obecného vodovodu.

3. Celkový počet členov k dnešnému dňu činí 38 členov.

4. Bola vykonaná celková výmena elektrického osvetlenia Hasičskej zbrojnice.

5. Dňa 28. 04. 2007 sa naše DHZ zúčastnilo Okrskového taktického cvičenia – okrsku Kúty v k. ú. obce Sekule časť zv. Mláky.

6. Náš DHZ bol na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Borský Svätý Jur, požiadaní o vykonávanie funkcie Obecného hasičského zboru.

7. Dňa 25. 05. 2007 sa DHZ zúčastnil hasičskej výstavy FIRECO v Trenčíne. Ďalej sme sa na pozvanie zúčastnili dvoch exkurzii a to: na Hasičskej zbrojnici v meste Gbely a na Hasičskej zbrojnici v Rakúskej obci Hohenau.

8. DHZ sa v dňoch od 22. do 24. 06. 2007 zúčastnilo v rámci organizačného zabezpečenia aj na akcii usporiadanej motorkárskym klubom KRAKEN v kempingu na Tomkoch.

9. Dňa 02. 07. 2007 zorganizoval náš DHZ v spolupráci z Obecným úradom, Medzinárodný deň detí. Tuná bola členmi DHZ vykonaná ukážka požiarneho útoku na dva horiace objekty, bola vykonaná ukážka hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, pre deti boli pripravené rôzne súťaže a hry. Deti si mohli vyskúšať striekanie hasičského auta. Po programe dňa bola pre deti pripravená diskotéka, ktorú pre deti zabezpečil náš člen Alojz PAVÚČEK. Akcia mala u detí veľmi dobrí ohlas a preto s ňou chceme pokračovať aj v budúcom roku 2008.

10. Dňa 28. 07. 2007 sa na žiadosť Veterán JAWA klubu Gbely a Mestského kultúrneho zariadenia Gbely, náš DHZ zúčastnil ako organizačne zabezpečenie na Stretnutí a súťaži historických vozidiel ADAMOVSKÉ JAZERÁ 2007 Gbely – Rekreačná oblasť Adamov.

11. DHZ na žiadosť FK Borský Svätý Jur, vykonalo vyčistenie studne na miestnom futbalovom ihrisku. Na žiadosť OÚ vykonal DHZ polievanie miestneho parku a čistenie cestnej komunikácie za obcou smer Tomky.

12. Bola vykonaná preventívna kontrola rodinných domov.

13. Niektorý členovia DHZ sa v roku 2007 zúčastnili bezplatného darovania krvi v HTO Skalica. Boli to títo členovia: Juraj Smolár, Martin Mračna, Vlastimil Hájek, Vladimír Ralbovský a Miroslav Šedivý. Touto cestou im chcem všetkým poďakovať a verím, že naše rady rozšírime aj o ďalších členov DHZ.

14. Náš DHZ zaslal na základe výzvy OV DHZ v Senici, fotky našej zástavy na zaradenie do knihy / Historické zástavy zborov/.

15. DHZ dňa 20. 10. 2007 usporiadal v miestnom KD – Hroznovú hasičskú zábavu.

16. DHZ vykonalo 2 vlastné previerky pripravenosti.

17. DHZ sa zúčastnilo ukážky nácviku tréningu súťaže v DHZ Moravský Svätý Ján.

18. Zúčastnenie sa žiakov ZŠ v Okresnom kole maľovaní – hasičskej tématiky.

19. Zavedenie internetovej stránky DHZ – členom Alojzom PAVÚČKOM, ktorý ju zároveň aj spravuje za čo mu ďakujeme.

20. Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti sa náš člen výboru Štefan MÁSLAG – vzdal funkcie referenta pre mládež.

21. Na záver by som chcel uviesť, že náš DHZ sa v roku 2007 v 11 prípadoch, zúčastnil hasenia a likvidácie požiarov a to nielen v katastrálnom území obce ale aj v susedných obciach ako sú obce Kuklov, Sekule a Moravský Svätý Ján. Za obetavé nasadenie a prístup pri zdolávaní požiarov, najmä v prírodnom prostredí, nám bolo na základe listu Okresného riaditeľa HaZZ v Senici mjr. Ing. Miroslava MACU, udelené poďakovanie nakoľko za našej pomoci boli požiare zlikvidované včas a bez vzniku rozsiahlych škôd. Uvedený list bol adresovaný do rúk našej pani starostke. Všetkým zúčastneným hasičom ďakujem za ich nezištnú a obetavú prácu.