Taktické cvičenie DHZ 4.10.2014

Pátranie po nezvestnej osobe

Dobrovoľné hasičské zbory obce „okrsku Kúty“ vykonali v sobotu dňa 04. 10. 2014, Taktické cvičenie – pátranie po nezvestnej osobe. Taktické cvičenie zo svojej pôsobnosti nariadil Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrane v Senici. Cvičenie hasičských zborov sa uskutočnilo v lesnom poraste v katastrálnom území obce Závod. Išlo o cvičenie so zapojením viacerých zložiek Integrovaného záchranného systému v zmysle zákona 129/2002 Z.z. o Integrovanom záchrannom systéme. Taktického cvičenia sa zúčastnili Dobrovoľné hasičské zbory obcí: Kúty, Borský Svätý Jur, Sekule, Moravský Svätý Ján, Závod a Smolinské. Na cvičení sa zišlo dovedna 80 osôb. Cvičenia sa zúčastnili aj členovia Kynologickej záchrannej služby – Dobrovoľného hasičského zboru obce Petržalka s pátracími záchranárskymi psami. Pátrania sa zúčastnila aj zamestnankyňa Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorá je zaradená na Odbore služobnej kynológie a hipológie Prezídia policajného zboru v Bratislave. Táto sa pátrania zúčastnila so služobným koňom „Rebel“ a služobným psom Yogy. Zdravotnú službu prvej pomoci zabezpečovali príslušníci Dobrovoľného hasičského zboru obce Senica. Rozhodcami cvičenia boli kpt. Ing. Milan ČERNÁK, vedúci OPT a poverený zastupovaním okresného riaditeľa HaZZ v Trnave a vrchná inšpektorka Marta Hurbanisová, predsedníčka Okresného výboru DPO v Senici.

 

Cieľom cvičenia bolo:

 Precvičiť nasadenie a koordináciu hasičských jednotiek v priestore,

  • Precvičiť možnosti a postupy jednotiek pri nasadení väčšieho počtu síl a prostriedkov smerujúcich k vypátraniu stratenej osoby,
  • Precvičiť taktiku pátrania v náročnom teréne v organizovaných pátracích skupinách,
  • Overiť spoluprácu s kynológmi odboru služobnej kynológie a hipológie Prezídia policajného zboru Slovenskej republiky
  • Overiť spoluprácu v rámci IZS s Kynologickou záchrannou službou – DHZO Petržalka,
  • Precvičiť poskytovanie prvej pomoci zranenej osobe.

 

Zameranie taktického cvičenia:

 Taktické cvičenie bolo zamerané na vyhľadanie nezvestnej osoby, ktorá sa stratila v lese a jej nezvestnosť ešte nebola nahlásená policajnému zboru. U zasahujúcich členov jednotiek DHZO, preveriť orientačné schopnosti v teréne a poskytnutie prvej pomoci. U veliteľov jednotiek preveriť koordináciu s ostatnými zasahujúcimi a plnenie rozkazov veliteľa zásahu. U veliteľa zásahu preveriť koordinácia viacerých zasahujúcich zborov a predávanie informácii riadiacemu štábu. U veliteľa okrsku preveriť koordináciu všetkých zasahujúcich zborov a psovodov a určenie jednotlivých úloh.

Hasičské cvičenie sa nieslo vo veľmi priateľskom duchu medzi všetkými zúčastnenými zložkami aj vedením cvičenia. Všetci hasiči aj hasičky boli plný očakávania a zvedavosti z niečoho nového, čo mnohý ešte v reálnom živote nezažili. Takéto cvičenie sa v rámci hasičského okrsku vykonávalo vôbec po prvýkrát. Z myšlienkou vykonať takéto cvičenie prišiel veliteľ okrsku Kúty technik Juraj BÍLEK, ktorý pôsobí aj ako profesionálny hasič Hasičského a záchranného zboru SR. Tento svoje dlhoročné pôsobenie veliteľa okrsku berie s úplnou vážnosťou a odbornosťou. Po odbornej stránke pátrania a služobnej kynológie PZ mu s prípravou cvičenia ako konzultant pomáhal technik. Mgr. Juraj Smolár, predseda DHZ Borský Svätý Jur. Zrealizovať takéto cvičenie vyšlo z možnej potreby vykonania takéhoto ostrého zásahu, ktorý by mohol Dobrovoľným hasičským zborom nariadiť operačný dôstojník HaZZ na základe „ Plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek“. Možnosť realizácie takéhoto ostrého zásahu by mohla nastať hlavne v jesennom období, nakoľko lesné porasty Záhoria navštevuje veľké množstvo hubárov. Niekoľko raz sa preto už stalo v poslednom období, že sa počas zberu húb stratí v lese nejaká osoba. Taktiež sa už stalo, že sa v dôsledku dopravnej nehody následkom veľkého stresu osoba nekontrolovane vzdialila od vozidla. Z uvedeného dôvodu sa preto vykonalo toto cvičenie, aby si aj hasiči precvičili ako sa samotné pátranie po osobe vykonáva a aby boli na takúto situáciu po odbornej aj materiálnej stránke pripravený. Nakoľko prvoradým poslaním hasičov je ochrana života, zdravia a majetku občanov.

Ako vôbec prvýkrát bol počas takéhoto pátracieho cvičenia s hasičmi v rámci Slovenskej republiky použitý služobný kôň spoločne so služobným psom Polície SR. Na takýto ojedinelí spôsob pátrania sa v Policajnom zbore zamerala a špecializuje ppor. Mgr. Lenka WEISSOVÁ z oddelenia jazdnej polície Odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ v Bratislave. Táto začala v  roku 2008 overovať svoj, v európskom meradle ojedinelý projekt spoločného výcviku služobného koňa a služobného psa – záchranára, zameraný na vytvorenie pátracieho záchranárskeho tímu určeného na vyhľadávanie stratených a nezvestných osôb v ťažko dostupných terénoch. Hlavnou myšlienkou projektu je využitie fyzických schopností a povahových vlastností oboch úžitkových zvierat pre záchranu života a zdravia stratených a nezvestných osôb. Menovaná prítomným hasičom predviedla svoje umenie ovládať služobného koňa spoločne vo vzájomnej súhre so služobným psom. Týmto by sme chceli vyzdvihnúť jej profesionálny prístup k stanovenej úlohe a zaželať jej veľa trpezlivosti a síl, aby vo svojej práci naďalej pokračovala. Nakoľko sme mali možnosť zistiť v reálnych podmienkach, že uvedený spôsob je veľmi efektívny a účinný a že má veľké opodstatnenie pre podmienky pátrania, nakoľko jazdec s koňom má z výšky oveľa väčší rozhľad a svojím pôsobením pokryje rýchlejšie väčšiu časť prepátravaného územia. Týmto sa jej chceme touto cestou poďakovať.

Veľa nám zo svojho profesionálneho umenia predviedli aj členovia Kynologického záchranného systému – DHZO Petržalka pod vedením Romana HUDECA. Títo prítomným hasičom predviedli skvelú prácu zo záchranárskymi psami a hasičom poskytli mnoho zo svojich profesionálnych skúseností za čo im patrí veľká vďaka.

Hasiči z okrsku Kúty sa chcú aj naďalej vo svojej činnosti vzdelávať a prehlbovať si svoje zručnosti a pritom si nezištne a svedomito plniť svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú zo svojho poslania v prospech občanov tejto spoločnosti.

 

Predseda DHZ Borský Svätý Jur
Mgr. Juraj Smolár

Comments are closed.