2008

Správa o činnosti  Dobrovoľného hasičského zboru Borský Svätý Jur za  rok  2008.

1. V roku 2008 boli vykonané 3 brigády na Hasičskej zbrojnici – kde sa spísal inventár výstroje, výzbroje a materiálno – technické zabezpečenie zbrojnice. Vykonala sa čiastočná technická údržba hasičského vozidla a to na dosiahnutie jeho plnej funkčnosti, riadneho fungovania a akcieschopnosti. Vykonala sa oprava na spojazdnenie motorovej striekačky PPS 12. Taktiež sa vykonala previerka funkčnosti materiálno – technického zabezpečenia. Bola natretá hlavná vstupná brána.

2. Boli zakúpené 3 páry malých prenosných rádiostaníc a 4 ks. zásahových hadíc typu: C, zo sponzorských darov.

3. Dňa 10. 05. 2008 sa v čase o 09.30 hod. uskutočnilo v katastri obce Borský Svätý Jur Taktické cvičenie Dobrovoľných hasičských zborov – okrsku Kúty. Pri simulovanom požiari v ovocnom sade s diaľkovou dopravou vody. Zasahovali hasiči z obcí Borský Svätý Jur, Závod, Moravský Svätý Ján, Sekule, Kúty, Štefanov a Smolinské.  Na cvičenie boli pozvaní aj hasiči z Rakúskej obce Hohenau, ktorí predviedli ich novú hasičskú techniku. Jednotky vykonali nácvik čerpania vody z vodného zdroja, diaľkovú dopravu vody s ktorou boli dopĺňané pri kyvadlovej doprave hasičské cisterny, ktoré vozili vodu na požiarovisko. Taktické cvičenie bolo zhodnotené prítomnými funkcionármi veľmi kladne, ako jeho námet tak aj prevedenie a profesionálny prístup členov hasičských jednotiek. Nácvik spolupráce pri takýchto väčších požiaroch prispieva k účinnejším zásahom proti živlu počas skutočného požiaru. Následne po cvičení bolo vykonané posedenie s občerstvením všetkých zúčastnených hasičov a hasičiek v miestnom kultúrnom dome.

4. Dňa 03. 05. 2008 sa náš DHZ zúčastnil spoločne so starostkou obce oslavy Sv. Floriána v Rakúskej obci Hohenau. DHZ sa tam zúčastnil pochodu obcou s našou historickou  zástavou, slávnostnej svätej omše a následne posedenia na hasičskej zbrojnici.

5. Dňa 31. 05. 2008 sa v čase od 09.00 h uskutočnilo na miestnom futbalovom ihrisku obce Borský Svätý Jur, Okresné kolo hry PLAMEŇ 2008 okresu Senica. Na uvedenej súťaži sa zúčastnilo 120 súťažiacich z obcí okresu a to: Kúty, Sekule, Moravský Svätý Ján, Sobotište, Jablonica a Senica. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo Rakúskej obce Hohenau. Hasiči z uvedenej obce predviedli prítomným svoju hasičskú techniku.

6. Dňa 07. 06. 2008 DHZ Borský Svätý Jur zorganizoval pre deti z obce Medzinárodný deň detí. Tu bola deťom predvedená ukážka hasenia požiaru. Ďalej bola za prítomnosti dvoch   pracovníkov Hasičského a Záchranného zboru z Kútov, predvedená profesionálna technika a zásahové vozidlo zn. MERCEDES. Nakoniec podujatia bola deťom pracovníkmi HaZZ vyrobená pena v ktorej sa prítomné deti vyšantili čo sa im nesmierne páčilo.

7. Dňa 26. 07. 2008 sa na žiadosť Veterán JAWA klubu Gbely a Mestského kultúrneho zariadenia Gbely, náš DHZ zúčastnil ako organizačné zabezpečenie na Stretnutí a súťaži historických vozidiel “ ADAMOVSKÉ JAZERÁ 2008“ Gbely – Rekreačná oblasť Adamov.

8. Dňa 29. 08. 2008 sa v čase o 09.00 h v Borskom Svätom Jure časť TOMKY – jazerá /

rekreačná oblasť / uskutočnila jesenná časť súťaže mladých hasičov hry Plameň 2008. Na    uvedenej súťaži sa zúčastnilo 120 súťažiacich z obcí okresu a to: Kúty, Sekule, Moravský Svätý Ján, Sobotište, Jablonica a Senica. Na koniec súťaže bol prítomným deťom urobený táborový oheň na opekanie.

9. DHZ na žiadosť Obecného úradu vykonal 13. krát polievanie miestneho parku a vykonalo čistenie cestnej komunikácie za obcou pri bývalej Tehelni.

10. Niektorý členovia DHZ sa v roku 2008 zúčastnili bezplatného darovania krvi na Hematologicky transfúznom oddelení v Skalici. Boli to títo členovia: Juraj Smolár, Martin Mračna, Vlastimil Hájek a Vladimír Ralbovský.

11. DHZ vykonalo 2 vlastné previerky pripravenosti.

12. Predseda DHZ sa zúčastnil v dňoch 6. až 8.októbra 2008 – Odbornej prípravy predsedov DHZ v Odbornej škole Požiarnej ochrany v Martine.

13. Veliteľ DHZ sa zúčastnil v roku 2008 – Odbornej prípravy veliteľov DHZ na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Senici.

14. DHZ zorganizovalo zúčastnenie sa žiakov ZŠ Borský Svätý Jur, Okresného kola maľovaní – hasičskej tematiky.

15. Schválením Obecného zastupiteľstva bolo cestou Obecného úradu Borský Svätý Jur nášmu DHZ zakúpených 7 ks. slávnostných uniforiem.

16. Tromi členmi DHZ a to Jurajom Smolárom, Vlastimilom Hájkom a Miroslavom Smolárom, bol na miestnom cintoríne upravený hrob zakladateľa nášho DHZ Josefa SETAFFYHO.

17. Dňa 28. 11. 2008  o 09.00 h sa na našej zbrojnici uskutočnila exkurzia 35 detí Materskej škôlky v Borskom Svätom Jure, na základe ich učebného programu o doprave. Deťom bola ukázaná celá Hasičská zbrojnica. Deti si mohli vyskúšať výstroj a výzbroj hasičov. Ďalej boli deti prevezené po dedine hasičským autom. Na záver bola deťom vykonaná prednáška o histórii zboru a bola im ukázaná historická zástava.

18. V roku 2008 bola naša historická zástava publikovaná v knihe Historické zástavy dobrovoľných hasičských zborov, vydanej Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR.

19. V decembri roku 2008 požiadal DHZ o zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane  z príjmu. DHZ bolo na základe predložených dokladov zaradené do registra žiadateľov. Z uvedeného dôvodu bol zriadený vo Všeobecnej úverovej banke, pobočka Šaštín Stráže / Flexi Biznis Účet /.

20. V máji roku 2008 bolo nášmu DHZ pridelené Štatistickým úradom Slovenskej republiky Identifikačné číslo / IČO /.

21. Na základe nami zaslanej žiadosti bol v roku 2008  Okresným výborom DPO v Senici, náš DHZ preregistrovaný z okrsku Šaštín – Stráže do okrsku Kúty.

22. Na záver by som chcel uviesť, že náš DHZ sa v roku 2008 v 14 prípadoch zúčastnil hasenia a likvidácie požiarov v prírodnom prostredí a to v katastrálnom území obce a v 1 prípade likvidácie požiaru neobývaného rodinného domu a kôlne v obci Borský Svätý Jur. Za obetavé nasadenie a prístup pri zdolávaní požiarov, najmä v prírodnom prostredí, bolo našim zasahujúcim hasičom  už 2. krát na základe listu Okresného riaditeľa HaZZ v Senici pplk. Ing. Miroslava MACU udelené poďakovanie, nakoľko za našej pomoci boli požiare zlikvidované včas a bez vzniku rozsiahlych materiálnych škôd.

23. Dňa 10. 12. 2008 povýšený do hodnosti starší požiarnik člen DHZ Jozef FILÍPEK

24. Celkový počet členov k dnešnému dňu činí 28 členov. Počet prijatých členov v roku 2008 /2/ – Stanislav HRNEK, Michal CELLÁRY.

Borský Svätý Jur dňa 20. 02. 2009

Predseda DHZ
Juraj SMOLÁR