Ako sa stať členom

Ako sa stať členom DPO SR

Členov delíme na činných a prispievajúcich. Členom DPO SR môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci, alebo právnickej osobe. Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria požiarnický dorast. Do DPO SR vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.

Člena prijíma do DPO SR výbor dobrovoľného požiarneho zboru s povinnosťou informovať Valné zhromaždenie členov DHZ. Potvrdením o členstve je členský preukaz vydaný Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Prihláška – Mladý hasič(DOC 25kB), (RTF 65kB)

Prihláška – Dospelý (DOC 53 kB), (RTF 127 kB)