2019

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Borský Svätý Jur

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019

1. Dňa 28. 1. 2019 predseda DHZ odovzdal za celý DHZ vyzbierané ceny do tomboly na Okresný hasičský ples v Senici v počte 10 kusov.

2. Dňa 09. 2. 2019 sa predseda DHZ zúčastnil na Výročnej členskej schôdzi Futbalového klubu Borský Svätý Jur za rok 2018.

3. Dňa 18. 2. 2019 sa členovia DHZ Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský, Richard Celláry, Martina Katerincová zúčastnili bezplatného darovania krvi v HTO Skalica.

4. Dňa 23. 2. 2019 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár, veliteľ DHZ Pavol Planka a strojník DHZ Peter Šimonovič zúčastnili na hasičskej zbrojnici v Kútoch školenia veliteľov a strojníkov na D – systém hasenia. Školenie bolo rozdelené na 2 časti a to teoretickú a praktickú.

5. Dňa 05. 3. 2019 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako hosť na Výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov Borský Svätý Jur za rok 2018.

6. Dňa 10. 3. 2019 sa o 16.00h konala v Kultúrnom dome obce Borský Svätý Jur – Výročná členská schôdza DHZ za rok 2018.

7. Dňa 05. 4. 2019 sa členovia DHZ zúčastnili IMZ okrsku Kúty v kultúrnom dome v Štefanove, ktoré organizoval DHZ Štefanov.

8. V dňoch 19. 4. až 20. 4. 2019 sa členovia DHZ zúčastnili na veľkonočný piatok  a sobotu stráženia hrobu Božieho tela v miestnom rímsko-katolíckom kostole v Borskom Svätom Jure a pochodu počas krížovej cesty obcou, kde členovia DHZ zabezpečovali dopravu na ceste počas pochodu.

9. Dňa 24. 4. 2019 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil ako delegát zboru, plenárneho zasadnutia ÚzO DPO v Senici na hasičskej zbrojnici v DHZ Sobotište.

10. Dňa 01. 5. 2019 členovia DHZ v spolupráci s DFS Juránek zorganizovali pri hasičskej zbrojnici kultúrnu udalosť „Stavanie máje“. Mája sa stavala ručne za prítomnosti hudby CM Juránečka. Hasiči poskytli zúčastneným bufet a sociálne zariadenia.

11. Dňa 5. 5. 2019 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostnej svätej omše pri príležitosti sviatku svätého Floriána v miestnom kostole obce Borský Svätý Jur. Omša bola odslúžená za všetkých žijúcich aj nežijúcich členov DHZ Borský Svätý Jur. Na omši členovia DHZ pripravili a niesli obetné dary. Po omši sa členovia DHZ presunuli na cintorín k hrobu zakladateľa zboru Josefa Sétaffyho. Následne sa všetci prítomní zúčastnili na posedení a občerstvení v reštaurácii Dolina.

12. Dňa 8. 5. 2019 členovia DHZ postavili na trávnatej ploche pri Kultúrnom dome dočasné drevené pódium pre vystupujúce detské folklórne súbory na „Krojované slávnosti“.

13. Dňa 11. 5. 2019 členovia DHZ v rámci programu Krojovaných slávností, zabezpečovali reguláciu dopravy počas pochodu obcou účastníkov krojovaných slávností.

14. Dňa 11. 5. 2019 sa členovia DHZ zúčastnili aj so zástavou na VII. Hasičskej púti v bazilike Sedembolestnej pane Márii v  Šaštíne Strážach. Tajomník zboru zabezpečil evidenciu všetkých zúčastnených zborov. Predseda zboru Mgr. Juraj Smolár velil celému sprievodu hasičských zborov.

15. Dňa 20. 5. 2019 sa členovia DHZ Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský, Richard Celláry, Martin Mračna, Martina Katerincová zúčastnili v HTO Skalica bezplatného darovania krvi.

16. Dňa 01. 6. 2019 sa členovia DHZ zúčastnili v obci ako spoluorganizátori „Medzinárodného dňa detí“. Prítomným bola predstavená hasičská technika. Na záver hasiči spravili deťom vodnú clonu a obrovskú penu v ktorej sa deti riadne vyšantili. Akcia mala veľmi dobrý ohlas.

17. Dňa 8. 6. 2019 člen DHZ Andrej Hajdín uzavrel v miestnom Rímsko katolíckom kostole manželstvo. Taktiež členovia DHZ boli odovzdať dar a boli pozvaní na hostinu. Tu spravili novomanželom hasičskú scénku. Andrej Hajdín bol pri tejto príležitosti veliteľom DHZ povýšený do hodnosti „starší hasič“.

18. Dňa 11. 6. 2019 sa začala rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice spoločnosťou FONDSTAV s.r.o..

19. Dňa 23. 6. 2019 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostnej svätej omše „Božieho tela“, kde riadili dopravu počas procesie okolo kostola.

20. Dňa 24. 6. 2019 členovia DHZ zabezpečovali požiarny dohľad nad „Pálením Jánskej vatry“.

21. Dňa 13. 7. 2019 sa členovia DHZ veľkou mierou pričinili pri organizácia VIII. ročníka „Beh Jurským parkom“, ktorý je zaradený do Moravsko-Slovenského bežeckého Pohára. Pre účely behu boli vedeniu preteku poskytnuté priestory hasičskej zbrojnice a to garáž aj sociálne zariadenia. Hlavná časť preteku sa konala v parku pri Hasičskej zbrojnici. Hasiči riadili počas celých pretekov dopravu a starali sa o bezpečnosť všetkých pretekárov. Za uvedenú činnosť sme od organizátorov aj bežcov dostali veľkú pochvalu.

22. Dňa 17. 7. 2019 sa predseda DHZ zúčastnil na hasičskej zbrojnici v Kútoch slávnostného odovzdania hasičského vozidla IVECO Daily ministerkou vnútra SR Denisou Sakovou.

23. Dňa 14. 8. 2019 sa členovia DHZ zúčastnili slávenia svätej omše v kaplnke sv. Urbana v bývalých sadoch. Hasiči tam dohliadali na bezpečnosť občanov.

24. Dňa 17. 8. 2019 sa družstvo DHZ, zúčastnilo IX. ročníka súťaže vo varení guláša konanej v našej obci. Naše 3 členné súťažné družstvo v zložení: Rudolf Hrnčiar, Stanislav Hrnek a Marian Matúš, uvarili chutný hovädzí guláš.

25. Dňa 29. 8. 2019 sa členovia DHZ zúčastnili ako spoluorganizátor spoločne s DFS Juránek „2. Jurskej károvice“. Hasiči pomohli vytýčiť trať, postaviť ochranné bariéry, postavili stany a robili štartérov a usporiadateľov trate, kde zabezpečovali servis súťažných kár a bezpečnosť súťažiacich na trati. Akcia aj napriek knepriaznívému počasiu mala veľmi dobrý ohlas u súťažiacich aj divákov.

26. Dňa 8. 9. 2019 sa na hasičskej zbrojnici v Kútoch konala porada veliteľov a strojníkov DHZ okrsku Kúty k pripravovanému Okrskovému Taktickému cvičeniu v k. ú. Obce Sekule. Porady sa zúčastnilo 7 hasičských zborov okrsku Kúty s počtom 2 členovia za každý hasičský zbor.

27. Dňa 9. 9. 2019 sa členovia DHZ, Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Martina Katerincová, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský a Richard Celláry zúčastnili v HTO Skalica bezplatného darovania krvi.

28. Dňa 16. 9. 2019 sa predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár zúčastnil na základe pozvania z UzS SČK Senica oslavy pri príležitosti stého výročia vzniku Slovenského červeného kríža v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici. O kultúrny program sa postaral aj DFS Juránek a CM Juránečka z Borského Svätého Jura. V uvedený deň bol od UzS SČK Senica odovzdaný mestu Senica – Prenosný defibrilátor (AED), ktorý je umiestnený na budove Mestského kultúrneho strediska.

29. Dňa 26. 9. 2019 boli členovia DHZ podporiť susedný DHZ Sekule pri ich akcii s názvom „Sekulský oškvarek“.

30. Dňa 19. 10. 2019 sa náš DHZ zúčastnil Okrskového taktického cvičenia, ktoré sa uskutočnilo na pokyn HaZZ hasičskej stanice Kúty v k.ú. obce Sekule s námetom TC Požiar lesa. Taktického cvičenia sa zúčastnili Okresný riaditeľ HaZZ v Senici plk. Ing. Ondrej Hurbanis, starosta obce Kúty, Sekule, Smolinské, Štefanov, starostka obce Borský Svätý Jur. Starostovia dotknutých obcí hodnotili cvičenie veľmi pozitívne.

31. Dňa 29. 11. 2019 sa v Kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure uskutočnilo IMZ okrsku Kúty. IMZ sa zúčastnilo 7 hasičských zborov okrsku Kúty s počtom 5 členov za každý hasičský zbor. Program IMZ bol bohatý.

32. Od 28. 11. 2019 do 01.12.2019 hasiči Andrej Hajdín, Ivan Chovanec a Marian Matúš na hasičskej zbrojnici v Sobotišti, úspešne absolvovali Základnú prípravu členov DHZO.

33. Dňa 7. 12. 2019 sa členovia DHZ, zúčastnili „Vianočných trhov“ poriadaných pri kultúrnom dome v obci. Na občerstvenie pripravili chutné pečienky a varené víno. Zadarmo sa podával prítomným čaj. Počas Vianočných trhov Rudolf Hrnčiar a Pavol Plánka vytopili kotol masti a oškvarkov.

34. Dňa 12. 12. 2019 DHZ, požiadal o zápis do registra oprávnených právnických osôb na príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmu.

35. Dňa 13. 12. 2019 sa predseda DHZ zúčastnil na hasičskej zbrojnici DHZ Cerová – Pléna UzO DPO Senica.

36. Dňa 16. 12. 2019 sa členovia DHZ, Mgr. Juraj Smolár, Bc. Peter Holúbek, Ján Katerinec, Martina Katerincová, Pavol Plánka, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský a Richard Celláry zúčastnili v HTO Skalica bezplatného darovania krvi.

37. DHZ v roku 2019 z poskytnutej dotácie v celkovej výške 3.000,-Eur od DPO Bratislava zakúpil do svojej výstroje a výzbroje: zásahová prilba, zásahové rukavice, zásahová obuv, zásahový oblek, tričko, sekera, rebrík, zásahová prúdnica.

38. DHZ počas roka 2019 poskytlo tombolu: 2 krát obci, 1 krát Základnej škole, 1 krát Jednote dôchodcov, 2 krát Poľovnému združeniu, 3 krát DFS Juránek, 1 krát OV DPO Senica, 2 krát Futbalový klub Borský Svätý Jur, 1 krát Územný výbor Slovenského červeného kríža v Senici.

39. Členovia DHZ vykonali 4 krát údržbu hasičskej garáže a údržbu hasičského auta CAS 25 aj hasičského auta CAS 32.

40. DHZ prijalo 3 nových členov: Martina Hrnčiarová, Jana Planková a Patrik Smatana.

K dnešnému dňu DHZ eviduje celkom 34 členov.

Borský Svätý Jur 4. 1. 2020

Predseda DHZ
Mgr. Juraj SMOLÁR