2011

SPRÁVA  O ČINNOSTI   ZA   ROK   2011

 

1. Dňa 11. 01. 2011 sa členovia DHZ zúčastnili slávnostnej svätej omše v kostole Borský Svätý Jur pri

príležitosti uctenia si relikvie svätého Cyrila.

 

 

2. Dňa 26. 02. 2011 sa konala v Kultúrnom dome obce Borský Svätý Jur – Výročná členská  schôdza

za rok 2010. Výročná členská schôdza sa konala za prítomnosti delegáta OV DPO Senica  Ing.

Ondreja HURBANISA, starostky obce Borský Svätý Jur a 2 predsedov spoločenských organizácii

v obci.

 

3. Členovia DHZ sa zúčastnili na veľkonočnú sobotu stráženia hrobu Božieho tela v miestnom

rímsko-katolíckom kostole v Borskom Svätom Jure.

 

4. DHZ sa dňa 19. 03. 2011 zúčastnilo Inštruktážno metodického zamestnania okrsku Kúty na

Zbrojnici v Moravskom Svätom Jáne.

5. Dňa 07. 05. 2011 sa členovia DHZ zúčastnili oslavy sviatku Svätého Floriána v Rakúskej obci

HOHENAU.

 

6. DHZ  dňa 14. 05. 2011 vykonalo Okrskové taktické cvičenie okrsku Kúty v obci Sekule, ktoré

bolo zamerané na záchranu osôb na vodnej hladine, stavanie protipovodňových hrádzi a školenie

prvej pomoci.

 

7. Dňa 22. 05. 2011 sa členovia nášho DHZ zúčastnili na slávnostnej svätej omši k sviatku Svätého

Floriána v kostole obce Borský Svätý Jur.

 

8. V nedeľu 23. júna 2011sa náš DHZ zúčastnil so zástavou sprievodu procesie k Božiemu

Telu. Počas sprievodu obcou členovia DHZ zabezpečovali uzávierku 2 cestných

komunikácii.

 

9. Dňa 11. 06. 2011 sa členovia DHZ zúčastnili ako spoluorganizátori Medzinárodného dňa

Detí v obci. Tuná hasiči postavili veľký stan a pomohli s prípravnými ukončovacími prácami. Bola

vykonaná ukážka hasenia. Pre deti bolo pripravené striekanie z hasičskej cisterny a ukážky

profesionálnej hasičskej techniky z HaZZ Kúty. Členovia z HaZZ Kúty spravili deťom aj penu

v ktorej sa deti dosýta vybláznili. Počas konania MDD strojník Vlastimil Hájek a preventivár Pavol

Planka, vozili deti na hasičskom aute po celej dedine. Akcia mala u detí veľmi dobrý ohlas.

 

10. Dňa 15. 06. 2011 sa náš DHZ zúčastnil námetového taktického cvičenia v spolupráci HaZZ Senica

a HaZZ Kúty „ Záchrana osôb lícea Baziliky v Šaštíne“.

 

11. Dňa 30. 07. 2011 sa na žiadosť Veterán JAWA klubu Gbely a Mestského kultúrneho

zariadenia Gbely, náš DHZ zúčastnil ako organizačne zabezpečenie na Stretnutí a súťaži

historických vozidiel ADAMOVSKÉ JAZERÁ 2011 Gbely – Rekreačná oblasť Adamov.

 

12. Predseda DHZ Bc. Juraj SMOLÁR a Vladimír RALBOVSKÝ si v piatok dňa 05. 08. 2011

v sídle Medzinárodného červeného kríža v Ženeve vo Švajčiarsku, slávnostne prevzali

z rúk prezidentky Slovenského červeného kríža PhDr. Heleny KOBZOVEJ, zlatú plaketu

MUDr. Jána Jánskeho, za 40 násobné bezpríspevkové darovanie krvi.

 

13. Dňa 13. 08. 2011 sa družstvo DHZ zúčastnilo na II. guláš párty v našej obci, kde členovia Juraj

Smolár, Vlastimil Hájek, Miroslav Smolár, Rudolf Hrnčiar a Stanislav Hrnek uvarili chutný guláš.

 

14. Pavol PLANKA sa v mesiaci marec zúčastnil v Senici kurzu „ Preventivára obce“, pričom

dňa 13. 4. 2011 úspešne absolvoval skúšku „ Preventivára obce“ na HaZZ v Senici.

 

15. Naši členovia DHZ sa v roku 2011 pravidelne zúčastňovali bezplatného darovania krvi v HTO

Skalica. Boli to členovia: Bc. Juraj Smolár, Martin Mračna, Rudolf Hrnčiar, Vlastimil Hájek,

Vladimír Ralbovský a Pavol Planka.

 

16. Predseda DHZ Bc. Juraj SMOLÁR sa dňa 26. 10. 2011 zúčastnil zasadnutia pléna OV DPO Senica

 

17. DHZ sa dňa 28. 10. 2011 zúčastnilo Inštruktážno metodického zamestnania okrsku Kúty v KD

obce Závod.

 

18. Dňa 05. 11. 2011 si na „ Oslave ocenených darcov krvi“ prevzal z rúk predsedníčky Územného

spolku SČK Senica pani Veroniky KOPÚNKOVEJ, predseda DHZ  Bc. Juraj SMOLÁR medailu

SČK II. stupňa „ Za obetavosť, humanitu a dobrovoľnú službu. Veliteľ DHZ Martin MRAČNA si

prevzal zlatú plaketu MUDr. Jána Jánskeho, za 40 násobné bezpríspevkové darovanie

krvi. Pokladník DHZ Rudolf HRNČIAR si prevzal bronzovú plaketu MUDr. Jána

Jánskeho, za 10 násobné bezpríspevkové darovanie krvi.

 

19. Dňa 3, 4, 5 a 6. 11. 2011 sa Pavol PLANKA a Radoslav ORT zúčastnili na Hasičskej zbrojnici

v Kútoch a úspešne ukončili  „Základnú prípravu členov hasičských jednotiek“.

 

20. Predseda DHZ Bc. Juraj SMOLÁR sa na pozvanie Územného spolku SČK v Senici v dňoch od 19.

do 22. 11. 2011 zúčastnil návštevy Belgického mesta Brusel, spojenú s návštevou Európskeho

parlamentu.

 

21. Náš DHZ sa naposledy rozlúčil s naším najstarším členom Pavlom MATEOVIČOM, ktorý bol

pochovaný na miestnom cintoríne v obci Borský Svätý Jur.

 

22. Na žiadosť OÚ vykonal DHZ polievanie miestneho parku.

 

23. DHZ vykonalo 2 krát hasičský dozor na poľovníckych zábavách konaných v lesnom poraste

na Tomkoch.

 

24. DHZ počas roka vykonalo 2 vlastné previerky pripravenosti.

 

25. V decembri požiadal DHZ o zápis do registra oprávnených právnických osôb

na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu.

 

26. Členovia DHZ vykonali 4 krát údržbu zbrojnice a údržbu hasičského auta CAS 25.

 

27. Zaviedla sa prípojka vody a odpad do žumpy na Hasičskej zbrojnici.

 

28. Strojník Vlastimil HÁJEK, absolvoval psychotesty na oprávnenie viesť vozidlo s právom

prednostnej jazdy.

 

29. K dnešnému dňu evidujeme 29 členov a 11 členov školskej mládeže.

 

 

Borský Svätý Jur 02. 01. 2011
Predseda DHZ
Bc. Juraj SMOLÁR