2013

DOBROVOĽNÝ  HASIČSKÝ  ZBOR

Borský Svätý Jur

 SPRÁVA  O ČINNOSTI   ZA   ROK   2013

1. Dňa 19. 01. 2013 sa predseda DHZ zúčastnil ako delegát OV DPO (Okresný Výbor Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany) Senica na VČS (Výročná Členská Schôdza) v DHZ Sekule.

2. Dňa 09. 02. 2013 sa konala v Kultúrnom dome obce Borský Svätý Jur – Výročná členská  schôdza za rok 2011. Výročná členská schôdza sa konala za prítomnosti delegáta OV DPO Senica vrchného inšpektora p. Ivana LINDERA st. zaslúžilého člena DPO, starostky obce  Borský Svätý Jur a 2 predsedov spoločenských organizácii v obci. Boli vykonané nové voľby členov výboru DHZ.

3. V dňoch od 28. 02. 2013 do 03. 03. 2013 sa uskutočnila v KD Borský Svätý Jur – Základná príprava členov DHZ. Základnej prípravy sa z DHZ Borský Svätý Jur zúčastnili členovia:  Peter Holúbek, Rudolf Hrnčiar, Richard Celláry a Stanislav Hrnek.

4. Dňa 29. 03. 2013 sa 4 členovia DHZ zúčastnili v kostole pochodu pri krížovej ceste. Počas pochodu riadili dopravu a starali sa o bezpečnosť občanov na cestách.

5. Dňa 12. 04. 2013 sa DHZ zúčastnil IMZ (Inštruktážno Metodické Zamestnanie) okrsku Kúty v obci Závod.

6. Členovia DHZ sa zúčastnili na veľkonočnú sobotu stráženia hrobu Božieho tela v miestnom rímsko-katolíckom kostole v Borskom Svätom Jure.

7. Dňa 05. 05. 2013 sa DHZ zúčastnil slávnostnej svätej omše pri príležitosti sviatku svätého Floriána v miestnom kostole obce Borský Svätý Jur. Svätá omša bola odslúžená za všetkých žijúcich aj zosnulých členov DHZ Borský Svätý Jur. Následne sa všetci prítomný zúčastnili slávnostného obedu v reštaurácii Dolina.

8. Dňa 06. 05. 2013 sa predseda DHZ zúčastnil pléna OV DPO (Okresný Výbor Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany) v Senici.

9. Dňa 11. 05. 2013 sa členovia DHZ a starostka obce pani Anna Kratochvílová zúčastnili na I. Hasičskej púti v bazilike Sedembolestnej pane Márie v Šaštíne Strážach.

10. Dňa 02. 06. 2013 sa členovia DHZ zúčastnili aj so zástavou sprievodu procesie k Božiemu telu. Počas sprievodu obcou členovia DHZ zabezpečovali uzávierku 2 cestných komunikácii a dohliadali na bezpečnosť sprievodu a občanov obce.

11. Dňa 08. 06. 2013 sa členovia DHZ zúčastnili ako spoluorganizátori „Medzinárodného dňa Detí“ v obci. Hasiči postavili veľký stan a pripravili audio techniku. Počas konania MDD strojník Vlastimil Hájek a Richard Celláry vozili deti na hasičskom aute po  dedine. Akcie sa na pozvanie DHZ zúčastnili aj priatelia hasiči z Rakúskej obce Hohenau, ktorý taktiež na svojom aute vozili deti a predviedli výbavu ich hasičského auta. Akcia mala u detí veľký ohlas.

12.Dňa 20. 07. 2013 sa členovia DHZ veľkou mierou pričinili pri organizácii II. ročníka  „Behu Jurským parkom“, ktorý je zaradený do Moravsko-Slovenského bežeckého pohára.  Pre účely behu boli vedeniu preteku poskytnuté priestory hasičskej zbrojnice. Hlavná časť pretekov sa konala v parku pri hasičskej zbrojnici. Hasiči zabezpečovali riadenie dopravy  počas preteku.

13. Dňa 08. 08. 2013 v čase od 14.30h do 22.00h členovia DHZ zasahovali pri likvidácii rozsiahleho požiaru, ktorý vznikol  pri železničnej trati v katastri obce Borský Svätý Jur.  Rýchlym a odborným zásahom našich hasičov sa podarilo predísť veľkým materiálnym  škodám na železničnej infraštruktúre ako aj škodám na majetku fyzických a právnických  osôb. Zásahu sa zúčastnili hasiči: Mgr. Juraj Smolár, Martin Mračna, Vlastimil Hájek, Rudolf Hrnčiar, Richard Celláry, Jozef Filípek, Vladimír Ralbovský, Peter  Holúbek a Peter Šimonovič. Za veľmi dobre prevedený zásah a zabráneniu rozsiahlych materiálnych škôd bola Dobrovoľnému hasičskému zboru Borský Svätý Jur, udelená písomná pochvala od  Lesov Slovenskej republiky. Osobitné poďakovanie patrí našej  hasičke starostke obce Bc. Anne Kratochvílovej, ktorá sa maximálne starala o pitný režim  zasahujúcich.

13. Dňa 17. 08. 2013 sa družstvo DHZ zúčastnilo IV. ročníka guláš party konanej v našej obci. Členovia Mgr. Juraj Smolár, Vlastimil Hájek, Rudolf Hrnčiar, Richard Celláry a Miroslav Smolár, uvarili chutný guláš a držkovú polievku. Členovia DHZ postavili pre OÚ stan a pomohli aj pri organizácii podujatia.

14. Dňa 05. 10. 2013 sa členovia DHZ zúčastnili Okrskového taktického cvičenia pod názvom „ Požiar senníka“,  ktoré sa uskutočnilo v objekte Poľnohospodárskeho družstva Kúty.  Cvičenie absolvovali všetky zbory okrsku Kúty a to: Borský Svätý Jur, Kúty, Závod, Štefanov, Sekule a Moravský Svätý Ján. Cvičenia sa zúčastnili: Mgr. Juraj Smolár, Martin Mračna, Rudolf Hrnčiar, Peter Holúbek, Richard Celláry, Radoslav Orth a Jozef Filípek. Ako pozorovateľka sa cvičenia zúčastnila aj starostka našej obce Bc. Anna Kratochvílová.

15. Dňa 20. 10. 2013 sa predseda zboru Mgr. Juraj Smolár a veliteľ zboru Martin Mračna zúčastnili v Slovenskej technickej univerzite Trnava, prezentácie projektu „Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.  Projekt predstavil minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák.

16. Dňa 11. 12. 2013 sa predseda zboru Mgr. Juraj Smolár zúčastnil slávnostného pléna Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Senici. Plénum bolo usporiadané pri príležitosti 90. výročia vzniku Okresnej hasičskej jednoty v Senici. Nášmu hasičskému zboru bol pri tejto príležitosti udelený OV DPO v Senici „Pozdravný list“ a za účasť na 1. púti hasičov do Národnej baziliky Panny Márie v Šaštíne Strážoch „Pamätný list“.

17. Dňa 14. 12. 2013 sa DHZ zúčastnil „ Vianočných trhov“ poriadaných v parku pri hasičskej zbrojnici. Členovia DHZ postavili Jednote dôchodcov stan a pripravili       osvetlenie parku.

18. Naši členovia DHZ sa v roku 2013 pravidelne zúčastňovali bezplatného darovania krvi v HTO Skalica. Boli to členovia: Mgr. Juraj Smolár, Martin Mračna, Rudolf Hrnčiar, Vladimír Ralbovský, Pavol Planka, Peter Holúbek a Richard Celláry.

19. Členovia DHZ na žiadosť Obecného úradu vykonalo polievanie miestneho parku, čistenie a vypúšťanie fontány nachádzajúcej sa pri hasičskej zbrojnici.

20. DHZ počas roka vykonalo 4 vlastné previerky pripravenosti.

21. V novembri požiadal DHZ o zápis do registra oprávnených právnických osôb na príjem  2% podielu zaplatenej dane z príjmu.

22. V roku 2013 bola vykonaná rekonštrukcia vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice. Boli vymenené drevené podlahy za betónové. Ďalej boli osadené rozvody odpadu a rozvod vody. Bol spravený rozvod kúrenia a osadené radiátory. Poďakovanie patrí všetkým hasičom, ktorý sa zúčastnili na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. Osobitné poďakovanie patrí aj pánovi Františkovi Rybárovi, ktorý nám osobne aj odborne pomohol pri betónovaní podláh. Taktiež chcem poďakovať aj našej pani starostke za poskytnutie financií na rekonštrukciu.

23. Členovia DHZ vykonali 6 krát údržbu zbrojnice a údržbu hasičského auta CAS 25.

24. Členovia DHZ vykonali čistenie vnútorných priestorov kostola od pavučín.

25. V roku 2013 boli na základe rozhodnutia OV DPO v Senici povýšený: predseda DHZ Mgr. Juraj SMOLÁR do hodnosti „Technik“ a veliteľ DHZ Martin MRAČNA do hodnosti „Mladší zbormajster“. 

26. K dnešnému dňu evidujeme 30 členov a 8 členov školskej mládeže.

  Borský Svätý Jur 08. 01. 2014
Predseda DHZ
Mgr. Juraj SMOLÁR